Anasayfa Tüzük

Tüzük

GÖLCÜK YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- DERNEĞİN ADI: GÖLCÜK YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ: GÖLCÜK/KOCAELİ

MADDE 3-DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

1-Memleket gençliğine ve sporseverlere yelken ve yat, kürek, yüzme, sualtı sporlarını tanıtmak, geliş-tirmek, amatör yatçı ve yelkenci yetiştirmek, bu amaçla kurslar açmak, yarışlar düzenlemek ve düzen-lenen yarışma ve organizasyonlara katılmak.

2-Yelkenli ve sair tekne sahiplerine teknelerin bakım ve muhafazası için kolaylık göstermek, bu işler için gerekli tesisleri kurmak, kurulu tesisleri işletmek, ulusal ve uluslar arası spor temasları ile yelken ve yatçılığı tanıtmak, yat turizmini yörede ve memlekette geliştirmek, tanıtmak, yerli ve yabancı tu-ristlere açık bulundurmak ve her türlü ihtiyaçlarını kazanç paylaşmamak ve üyelere kar sağlamamak sureti ile karşılamak.

3-Dernek sportif nitelikte bir ihtisas derneğidir. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yalnızca meş-rubat ve hafif alkollü içki verebilme koşulu ile lokal, restoran, büfe ve tesisler kurmak, iktisadi faaliyet-lere katılmak ve yönetmek.

4-Dernek yukarıdaki fıkralarda zikredilen amaçlar için toplantı, yarış, bilimsel çalışma, eğitim kursları, konferanslar ve sergiler düzenler, yayın yapar, arşiv oluşturur, plan ve proje yapar, bunlar için yarış-malar açar ve sonuçlarını uygular.

MADDE 4-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde ka-rara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutu-lacak deftere kaydedilir.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler dernek kurabilirler veya kurul-muş derneklere üye olabilirler.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

MADDE 5-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

1-Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendili-ğinden sona erer.

2-Üyelik aidatını bir yıl ödemeyen üyenin üyeliği yönetim kurulu kararı ile düşürülür.

MADDE 6-ÜYELİK HAKLARI:

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsi-yet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Tüzel kişiler ise, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 7-DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

Derneğin zorunlu organları, 1-Genel Kurul, 2-Yönetim Kurulu, 3-Denetim Kurulu’ndan oluşur. Genel kurulca ayrıca, a-Kulüp Divanı, b-Haysiyet Divanı, c-Komodor-Viskomodor’luk oluşturulur. Ge-rekli görüldüğünde genel kurulca başka organlar da oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organ-ların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernekler 4721 sayılı Medeni Kanun’un 60.ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin ku-ruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul top-lantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

MADDE 8-GENEL KURUL’UN TOPLANMA ZAMANI:

1-Genel Kurul, dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

2-Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir, şubat ayı içerisinde yapılır. Genel Kurul’un iki yıl içinde top-lanma zorunluluğu vardır.

Yönetim Kurul’u genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üye-lerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasın-dan üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 9-ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi dernek bi-nasında, ilan panosunda ilan edilmek sureti ile ve yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak za-man yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Ye-niden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tari-hinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belir-tilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile, dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 10-TOPLANTININ YETER SAYISI:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılı-mıyla toplanır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 11-TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 12-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek Genel Kurul toplantıları kararda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katı-lacak olan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa, durum bir tutanak-la tespit edilir. Ve toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Baş-kanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına tes-lim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen maddeler gün-deme alınması zorunludur.

MADDE 14-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçimini yapmak,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılma-sı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

7-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,

8-Derneğin feshinin görüşülmesi,

9-Derneğin şube açılmasına karar verilmesi,

10-Genel Kurulca tüzük ve mevzuatta yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 15-YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oy, açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,

2-Yönetim Kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter, muhasip, veznedar ve 5 üye seçerler.

3-Genel Kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak,

4-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlaya-rak genel kurula sunmak,

5-Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek,

6-(31.12.) tarihi itibarıyla derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyan-nameyi ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek,

7-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

8-Mazeretsiz olarak üç olağan yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

MADDE 16-GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

İlk olağan genel kurul toplantısını yapıp organlarını teşekkül ettirinceye kadar, geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

1-Başkan                   : MUZAFFER AKTAŞ

2-Başkan Yardımcısı: NİYAZİ TERZİ

3-Muhasip               : FARUK GEZEN

4-Sekreter               : NECMİ KOCAMAN

5-Veznedar             : MAHMUT NURETTİN ŞENEMRE

6-Üye                       : İBRAHİM TEKTAŞ

7-Üye                       : NAİM GÜREL

8-Üye                       : MEHMET ŞEN

9-Üye                       : ÜLKÜ KAYA

10-Üye                     : YASEMİN USTA

11-Üye                      : RAŞİT SEZER AYDIN

12-Üye                     : İSMAİL GENÇDEMİR

13-Üye                     : SAİM ÇORUH

14-Üye                     : CEMAL AHMET KINAY

15-Üye                     : DERVİŞ NUMAN ULAY

MADDE 17-YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine,mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 18-DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdü-receği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve ka-yıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yö-netim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 19- GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.

MADDE 20-DİSİPLİN KURULU:

İlk beş yıl hariç olmak üzere, iki yıllık süre için beş yıllık üyeler arasından, yönetim kurulu üyeleri içinden üç asil ve üç yedek üye olarak seçilirler. Görev müddetince dernekte idari ve teknik görev alamazlar(Danışma Kurulu ve hakemlik hariç).

Disiplin Kurulu seçimi müteakip bir ay içinde toplanarak aralarında bir üyeli gizli oy ile başkan seçerler. Toplantılarda kararlar çoğunlukla alınır.

Displin Kurulu, başkanın, üyelerin veya şikayetçinin yazılı isteği ile toplanır. Toplantıya katılamayacak üye mazeretini yazılı olarak bildirir. Bu üye yerine yedekten bir üyeyi başkan kurula davet eder. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen üyenin üyeliği düşürülür. Yerine en çok oy alan yedek üye kurula dahil edilir.

Disiplin Kurulu, a)İhtar, b)Kınama, c) İhraç cezası verebilir.

İhtar cezası gerektiren bir fiil hakkında bir yıl, diğer cezaları gerektiren bir fiil hakkında altı ay içinde şikayet vaki olmaz ise disiplin suçu zaman aşımına uğrar. Bu zaman aşımı resen nazara alınır. Disiplin Kurulu sekretarya işlemleri dernek yönetim kurulunca yürütülür ve evrakları yönetim kurulunca muhafaza edilir. Kurul derneğin her nevi üyesi hakkında ceza vermeye yetkilidir. Ancak kesin ihraç kararı yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğu ile karara bağlanabilir. Disiplin kurulunun aldığı ihtar, kınama, ihraç kararları ile yönetim kurulunun almış bulunduğu kesin ihraç kararları tavsiye niteliğinde olup, görüşülüp karar alınmak üzere ilk genel kurula sunulur.

a)Disiplin Kurulu çalışması;

Hakkında takibata girişilen üyeyi davet ederek savunmasını almaya mecburdur. Mazeret bil-dirmeyen veya gösterdiği mazeret kabule şayan görülmeyen veya mazereti kabul edildiği takdirde ikinci davete icabet etmeyen üye hakkında savunma almadan karar verebilir. Üye savunmasını yazılı veya sözlü yapmakta serbesttir. Sözlü savunma bir tutanak ile tespit edilerek, verilecek kararlar özel karar defterine geçirilmek suretiyle imza altına alınır.

Disiplin kurulunca üye hakkında verilen kararın kesinleşmesini müteakip, üyenin siciline şerh verilir. Kararın tasdikli bir sureti ilgilisine imza karşılığında veya iadeli taahhütlü mektup ile tebliğ edilir ve ilan tahtasına asılır.

b)Disiplin Kurulunca verilecek ceza kararlarından ihtar ve kınama cezası kesindir. İhraç karar-ları aleyhine kararın tebliği tarihinden itibaren on gün içinde yönetim kuruluna itirazda bulunulabilir.

c)İtiraz yönetim kurulu makamına bir alındı karşılığında verilir. Yönetim Kurulu bu itirazı ilk ge-nel kurula sunar. Disiplin kurulunun ve yönetim kurulunun tayin ettiği tüm kararların nihai onay mercii genel kuruldur.

Dernek yönetim kurulu, üyelerden herhangi birinin cezayı gerektirici faaliyetine muttali olma-sını müteakiben alacağı bir yönetim kurulu kararı ile bu üyenin faaliyetlerini ve üyeliğini disiplin kuru-lu kararı neticesine kadar askıya alabilir.

d)Üye vasfını kazanmamış sporcu ve yarışmacılar eylem ve işlemlerinden dolayı haklarında yönetim kurulunca cezai işlem ve karar alınabilir.

MADDE 21- KOMODOR :

Komodor, yönetim kurulunca atanır.

Komodorluk şartları: Bu göreve getirilecek kişide, fiilen yelken sporu yapmış, bilgili ve tecrübe sahibi olması, deniz mevzuatı, yarış, sistem ve kurallarını bilmesi şartları aranır. Komodor ve viskomo-dor iki kişilik heyet teşkil eder. Derneğin sportif bir amaç ve faaliyetlerinin tayin ve yürütülmesi mak-sadı ile yapacakları çalışma, program ve teklifler yönetim kurulunun onayına sunulur. Bu konularda yönetim kurulu toplantılarına oya iştirak etmeksizin katılırlar. Program ve çalışmalarını sürdürebilmek amacı ile filo kaptanları ve lüzum görecekleri teknik elemanları görevlendirilip, icabında değiştirilme-lerini yönetim kuruluna teklif ederler. Komodorluğun yönetim kuruluna getireceği teklif ve konular öncelikle ve ilk toplantıda görüşülüp karara bağlanır. Komodor, kulübü onorofik şekilde temsil eder.

MADDE 22- VİSKOMODOR :

Komodorun önereceği kişiler içinden yönetim kurulunca atanır. Komodor yardımcısıdır. Bir konuda anlaşamazlarsa komodorun oyu esas alınır. Komodorun istifası veya ayrılması halinde, ilk yönetim kurulu toplantısına kadar komodorun yerine viskomodor vekalet eder. Viskomodorun ayrıl-ması halinde, komodor seçilebilme vasıflarına haiz başka birini yönetim kurulu viskomodor olarak gö-revlendirir. Ancak komodorun ve viskomodorun beraberce ayrılmaları halinde kulüp yönetimi derhal başka bir yeni komodor atar.

MADDE 23- DERNEĞİN ŞUBESİ:

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 24- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

Üyelerden derneğe giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL. alınır.

Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 600 TL.olup, bu miktar genel kurulca azaltılır veya çoğaltılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorunda-dır.

Giriş aidatı defaten ödemeyen üyenin kaydı yapılmaz.

Yıllık aidatını ödemeyen üyenin genel kurula katılma hakkı bulunmaz.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

MADDE 25- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupla-rı görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.

Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 26- DERNEĞİN GELİRLERİ:

1-Üye aidatları,

2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma orga-nizasyonları, lokal, büfe sair aktivite ve konferanslardan sağlanan gelirler,

3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4-Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yar-dımlardan ibarettir.

MADDE 27- DEFTER VE KAYITLAR:

Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri 2007 yılı için 500 bin TL.yi aşan dernekler, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksı-zın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altı-na düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterlerin Dernek Müdürlüğü biriminden veya no-terden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunlu-dur.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümleri-ne göre defter tutarlar.

A)İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER:

1-Üye Kayıt Defteri, 2-Karar Defteri, 3-Gelen Giden Evrak Defteri, 4-İşletme Hesabı Defteri, 5-Demirbaş Defteri, 6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

B)BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER:

1-Karar Defteri, 2-Üye Kayıt Defteri, 3-Evrak Kayıt Deftmiyeeri, 4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri, 5- Yevmiye defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usülü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 28-DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine ge-çer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belge-leri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.üncü maddesi kapsamında bulunan öde-meleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödeme-leri için Gider Makbuzu düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler, yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastı-rılır. Form ve sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

MADDE 29-ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ:

Alındı ve teslim belgelerine; Ç,Ğ,İ,Ö,Ş ve Ü harfleri kullanılmamak şartıyla ve bu belgelerin her birine ayrı ayrı A harfinden başlayarak Z harfi dahil olmak üzere alfabetik sıraya uygun seri numarası verilir.

Alındı ve teslim belgelerinin her serisine 0000001’den başlayarak 1000000’e kadar (1000000 dahil) sıra numarası verilir.

Bastırılacak alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numarası ile adetleri, A serisi ve 0000001 sıra numarasından başlamak üzere derneğin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alındı ve teslim bel-gelerinin her birinin seri ve sıra numaralarının birbirini takip etmemesi zorunludur.

Alındı ve teslim belgelerinin bastırması dernek yönetim kurulu başkanı veya sayman üyesi ta-rafından yazılı olarak ilgili basımevinden istenir. Bu yazıda konu ile ilgili yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı, bastırılmak istenilen belgelerin seri ve sıra numaraları ile cilt adetleri belirtilir.

Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yaz-dırılan form ve veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırı-lacak Alındı Belgeleri’nin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bu-lunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri ve-rilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırıl-ması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri tara-fından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE 30-YETKİ BELGESİ:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başka-nınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir sure-tinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimle-rince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin sü-resinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişikler yönetim kurulu başkanınca on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MADDE 31-TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Dernekler, genel kurullarının yetki vermesi üzerine, yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Dernek lokali, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26 maddesi gereğince mahallin en büyük mülki amirliğinin izni alınmak suretiyle açılır. Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi usulleri yö-netim kurulunca tespit edilir. Dernek lokalinde kumar, bahis ve benzeri oyunların oynanmasına izin verilmez.

MADDE 32-TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oylarıyla görüşülür. Buna göre;

1-Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi,

2-Ya da genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkan-lığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu takdirde, yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur.

MADDE 33-DERNEĞİN FESHİ:

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlan-maması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 7 gün içerisinde, o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 34-DERNEĞİN TASFİYESİ:

Fesih edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri, Kavaklı Spor Kulübü’ne devredilir. Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamış-sa, yahut dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri der-neğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

MADDE 35-HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4271 sayılı Türk Medeni Ka-nunu ve bu kanunlara atfen çıkartılan Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuatın dernekler kanunu hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 36-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir; ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynaklarıyla karşılana-mayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

YÖNETİM KURULU

Başkan                    Başkan Yardımcısı           Muhasip                         Sekreter                                           Üye

Zafer CEBECİ   Ömer Faruk GEZEN    Rasim ZÜLFİGAROĞLU   Ahmet ALADAĞ             Esat Arsun KARAKURT